Ochrana osobních údajů

Milí návštěvníci webových stránek jaknaslevy.eu,

v následujícím textu najdete pravidla, podle kterých přistupujeme k ochraně vašich osobních údajů, které nám některým z níže uvedených způsobů dáváte k dispozici.

Vážíme si vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto při zpracování osobních údajů postupujeme podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právní předpisy označují tohoto, kdo sám rozhodne o tom, pro jaký účel a jakými prostředky bude osobní údaje zpracovávat, jako ,,Správce“. Máte právo znát totožnost Správce. V případě zpracování osobních údajů zadaných prostřednictvím některého z formulářů na jaknaslevy.eu je Správcem:

Ing. Jaromír Bastl / společnost Ing. Jaromír Bastl

Místo podnikání: nám. ČSA 51, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 70447071

Firma je vedena u Obecního živnostenského úřadu MěÚ v Moravských Budějovicích, č.j. MB/020/0737, ev.č.371004-2342-00

e-mail: info@prima.cz

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Jako Správce zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Jde buď o údaje poskytnuté vyplněním formuláře na webových stránkách, zaslané e-mailem, případně sdělené aplikací typu FB messenger, telefonicky nebo osobně.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně. Povinně by to bylo jen v případech stanovených právními předpisy.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie ,,běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky. Zpracováváme pouze běžné osobní údaje.

JAKÝ JE ÚČEL, DOBA A TITUL PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud na našich webových stránkách zadáte svůj kontaktní e-mail pro bezplatné zasílání informací, tipů a novinek, dáváte odesláním vyplněného formuláře souhlas s tím, abychom vám takové informace, tipy a novinky zasílali. Souhlas se může týkat jak našich vlastních produktů a služeb, tak nabídek jiných subjektů. Přímo u formuláře na webu je uvedeno, k čemu konkrétně je souhlas poskytován. Jen se souhlasem subjektu údajů zveřejňujeme poskytnuté reference, fotografie a videozáznamy ze živých akcí anebo osobní údaje výherců konaných soutěží.

KDO DALŠÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Abychom vám mohli slíbené plnění zaslat, využíváme k tomu chytré aplikace a nástroje. Jejich poskytovatelé se tak stávají zpracovateli osobních údajů, jedná se o:

Smartselling a.s., IČ:29210372

ZONER software, a.s., IČ:49437381

dále využíváme i služby Google Analytics.

Ke kvalitnímu zázemí patří i naši zaměstnanci a spolupracovníci v oblasti účetnictví, bezpečnosti a firemní infrastruktury, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti zpracování osobních údajů.

Všichni zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit a zavázali se k tomu svým prohlášením nebo smlouvou, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

JAKÁ DALŠÍ PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁTE?

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajů, a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů ( právo ,,být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede)

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požádat přímo předání jiném správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

DŮLEŽITÉ INFO NA ZÁVĚR

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@prima.cz. zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách jaknaslevy.eu. Toto znění je účinné od 1.12.2020.